Algemene voorwaarden

Op onze retreat zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden (verder te noemen: de reisvoorwaarden), zijn van toepassing op retreats welke zijn georganiseerd door Sanima, gevestigd te Den Haag.

Artikel 2 – Totstandkoming reisovereenkomst

 1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator, hetzij schriftelijk, telefonisch of per internet.
 2. De boeking is bindend en wordt gezien als een definitieve reservering.
 3. Nadat de boeking definitief is, kan de boeking slechts geannuleerd worden met inachtneming van de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 6 van deze reisvoorwaarden.
 4. Binnen 1 werkdag ontvang je de boekingsbevestiging en factuur. Hierop staat hoe de boeking betaalt dient te worden.

Artikel 3 – Betaling

 1. Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van 50% te worden voldaan, mits het langer dan twee weken voor vertrek is.
 2. Het restant van de reissom moet uiterlijk twee weken vóór de dag van vertrek in het bezit zijn van Sanima. Bij niet tijdige betaling ben je in verzuim. Je wordt daar schriftelijk op gewezen en je hebt dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 6 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Sanima heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij jou in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 6 hierbij van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
 3. Indien de overeenkomst binnen 6 weken vóór de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 4 – Reissom, reisduur en reisprogramma

 1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon. In deze reissom zijn uitsluitend de diensten en voorzieningen inbegrepen welke in het reisprogramma staan vermeld.
 2. Indien de reisduur in het programma is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst als gehele dagen gerekend.
 3. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden Sanima niet.

Artikel 5 – Documenten

 1. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inenting en vaccinaties.
 2. Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan meemaken wegens gemis van een document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor zijn rekening en/of voor rekening van de reiziger.

Artikel 6 – Wijziging en annulering door reiziger

Kan je onverhoopt niet mee? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten! Dit zijn de kosten die verbonden zijn aan het annuleren van je vakantie:

 • 30 dagen of langer voor de dag van vertrek: geen kosten
 • 14 dagen tot 30 dagen voor de dag van vertrek: 50% van het totaalbedrag
 • 7 dagen tot 14 dagen voor de dag van vertrek: 75% van het totaalbedrag
 • tot 7 dagen voor de dag van vertrek: 100% van het totaalbedrag

Artikel 7 – Wijzigingen en annulering door Sanima

 1. Sanima behoudt zich het recht voor wijzigingen in het vervoer aan te brengen, wat onder meer kan betreffen de wijziging van de vertrekplaats (binnen redelijke grenzen), van een ander type van hetzelfde soort vervoermiddel en van een andere vervoerder, een en ander zonder verhoging van de reissom.
 2. Sanima behoudt zich het recht voor de accommodatie te wijzigen met dien verstande dat aan de reiziger, zonder verhoging van de reissom, een minimaal gelijkwaardige accommodatie wordt aangeboden.
 3. Sanima behoudt zich het recht voor de reis te annuleren indien wegens onvoldoende deelname, het vereiste minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt. Kennisgeving hiervan zal steeds uiterlijk 3 weken voor de datum van vertrek plaatsvinden. De gehele reissom wordt door Sanima aan de reiziger gerestitueerd.
 4. Indien een vakantie door overmacht, niet op de gepubliceerde datum kan worden uitgevoerd, heeft Sanima het recht een vervangende reis aan te bieden, waarvan de uitvoering niet later dan 5 dagen na de oorspronkelijk geplande datum zal geschieden. Indien de reiziger dit vervangend arrangement niet accepteert zullen de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 6 van toepassing zijn.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid van Sanima

 1. De correctheid van de uitvoering van de in de reisovereenkomst voorziene diensten van derden is mede te beoordelen naar de gebruiken en gewoonten van het land en de plaats waar deze diensten worden verleend en af te wegen naar het bedrag van de reissom.
 2. Sanima is niet aansprakelijk voor de in het eerste lid bedoelde schade, voor zover deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse Wet of in het verkeer in Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 3. Wijzigingen of vertragingen kunnen voorkomen. Sanima is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade zoals het missen van aansluitingen van onder andere openbaar vervoer, parkeerkosten en persoonlijke omstandigheden zoals schade in de werksfeer.
 4. Sanima is niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annulerings- en/of ziektekostenverzekering of andere verzekering of waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking plegen te verschaffen, tenzij de schade van de reiziger is te wijten aan opzet of grove schuld van Sanima.

Artikel 9 – Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reiziger

 1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Sanima ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zich te houden aan de opgegeven tijden in het reisprogramma.
 2. De reiziger die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Sanima, c.q. de reisleiding, van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

Artikel 10 - Foto's

Er kunnen foto’s gemaakt worden tijdens de reizen en deze foto’s kunnen gebruikt worden voor de website van Sanima en voor social media. Ook foto’s van deelnemers die gedeeld worden in de besloten Facebook groepen kunnen door Sanima gebruikt worden.

Wil je niet dat jouw foto’s geplaatst worden, meld dit dan bij je boeking of bij aanvang van je vakantie bij de reisleiding.

Artikel 11 - Klachten

Sanima zet zich tot het uiterste in om jou een geweldige vakantie te bezorgen. We kunnen het ons haast niet voorstellen, maar het zou kunnen dat iets je tijdens jouw retreat tegenvalt. Als jij ergens ontevreden over bent, meldt dit dan aan de Sanima begeleiding ter plaatse. Kan je niemand bereiken of wordt jouw klacht in jouw ogen niet goed opgelost, neem dan direct contact op met ons kantoor in Nederland. Dit kan telefonisch, via de mail of via de app. Je stelt ons hiermee in de gelegenheid de klacht op te lossen en jouw vakantie te veraangenamen. Als je na thuiskomst pas melding maakt van jouw klacht, kunnen wij helaas niets meer voor u betekenen en we willen er alles aan doen opdat je een fantastische vakantie hebt!

Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, stuur ons dan, binnen twee maanden na afloop van de reis, een gemotiveerde klachtbrief. Jouw melding wordt na ontvangst door ons in behandeling genomen en zal zo spoedig mogelijk worden beantwoord. Tijdens het hoogseizoen kan dit even duren. Wij trachten jouw klacht binnen 4 weken op te lossen.

Artikel 12 - Verzekering

Wij adviseren je om altijd goed verzekerd op reis te gaan! Tijdens jouw vakantie wil je immers onbezorgd kunnen genieten. Een goede reis- en annuleringsverzekering is een zeer belangrijk onderdeel van jouw vakantie. Zowel voorafgaand aan als tijdens jouw vakantie kunnen er zich gebeurtenissen voordoen die zonder een verzekering vervelende financiële gevolgen kunnen hebben.

Artikel 13 - Kortingen

Kortingen zijn niet stapelbaar en alleen geldig voor definitieve boekingen.

Wanneer er een speciale actiekorting is gedurende één of meerdere dagen dan is de korting alleen op deze bepaalde dag(en) geldig.